TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności 2021  TMZM Mielec Absolutorium dla Zarządu TMZM za rok 2021
Walne Zebranie Sprawozdawcze TMZM
12.03.2022

12 marca 2022 roku w SCK w Mielcu odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera. Poprowadził je Józef Witek, a protokołowała Jolanta Strycharz.

Walne zebranie wysłuchało sprawozdań: Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.link do galerii: https://rom54.blogspot.com

Sprawozdanie z działalności Zarządu przedłożył jego prezes Janusz Chojecki.
Przedstawił osiągnięte wyniki finansowe, a także scharakteryzował najważniejsze działalności Towarzystwa w roku 2021.
Towarzystwo osiągnęło bardzo dobre wyniki finansowe działając w trudnych warunkach obostrzeń pandemicznych, a znaczącą nadwyżkę budżetową uzyskało głównie dzięki nagrodzie finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanej na wniosek Zarządu Towarzystwa z okazji 40-lecia Klubu Środowisk Twórczych.
Duże znaczenie dla rzeczowej realizacji budżetu miały dotacje otrzymane od lokalnych samorządów w rezultacie postępowań konkursowych jak też przychody z tytułu darowizn oraz sprzedaży reklam osobom prawnym.
Na podkreślenie zasługuje także dobry początek roku 2021 w zakresie środków własnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rok 2021 prezes Janusz Chojecki określił jako Rok Jubileuszy i przypomniał najważniejsze wydarzenia, które zostały z powodzeniem zrealizowane.

Pomimo niekorzystnych warunków epidemicznych, udało się w pełni zrealizować obydwie umowy samorządowe: przy dotacyjnym wsparciu Powiatu Mieleckiego projektu „Organizacja V edycji projektu „PZO - Sigillum Meriti Civilis”, oraz dzięki dotacji Gminy Miejskiej Mielec zrealizowano wiele innych ujętych w budżecie zadań publicznych.

Projekty i zadania zrealizowane zarówno przez poszczególne Kluby będące podmiotami organizacyjnymi Towarzystwa jak też przez Zarząd Towarzystwa:

Klub Miłośników Lotnictwa (KML) zorganizował w dniu 3 września 2021 roku XI Spotkanie Lotniczych Pokoleń połączone z jubileuszem 20-lecia Klubu. Była to impreza lotnicza, z ciekawymi prezentacjami i wykładami. KML zorganizował także spotkanie z seniorami mieleckiego lotnictwa, lotniczy konkurs literacki „Na skrzydłach Dedala”, a także konkursy lotnicze dla dzieci i młodzieży.

Mielecka Grupa Literacka SŁOWO (MGL) zrealizowała w pełni założony program rzeczowy organizując dwa warsztaty literackie, a także pamiętne jubileuszowe ( z okazji 15-lecia działalności Grupy) spotkanie poetycko-muzyczne w Sali Królewskiej PSM w Mielcu w dniu 18 września 2021 roku, podczas którego promowany był aktywnie jubileuszowy Almanach pt.: „W przestrzeniach wyobraźni” opracowany przez Zarząd MGL SŁOWO i wydany przez TMZM, który cieszył się i nadal cieszy olbrzymim powodzeniem. W Almanachu swoje wiersze zaprezentowali zarówno członkowie SŁOWA jak też zaproszeni spoza Mielca znani poeci i pisarze.

Klub Środowisk Twórczych (KŚT) - przygotował obchody jubileuszu 40-lecia Klubu, którego uroczysty finał miał miejsce w dniu 10 października 2021 roku w MBP SCK, podczas którego wręczone zostały prestiżowe odznaczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Zasłużony dla Kultury Polskiej dla Andrzeja Bednarza, Marii Alicji Korzeniowskiej, Jacka Krzysztofika, Haliny Saj, Kazimierza Treli, oraz prestiżowa odznaczenie Brązowy Medal Gloria Artis prezesowi KŚT Jadwidze Klaus. Promowano także podczas tej uroczystej Gali piękny jubileuszowy Album zatytułowany „Inne światła widzenie” , wydany przez TMZM głównie dzięki mecenatowi oraz finansowemu wsparciu Firmy ANKOL. W ramach Umowy z Gminą Miejską Mielec KŚT zrealizował również szereg plenerów, warsztatów i wystaw, w tym plener w Krakowie, warsztaty fotograficzne, wernisaże prac w Przecławiu, Połańcu, Mielcu, Rzeszowie.

PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH (PZO) – zrealizowano dzięki dotacji Powiatu Mieleckiego V edycję cyklicznego projektu „PZO- Sigillum Meriti Civilis”. Uroczysty finał wraz z wręczeniem statuetek Pieczęci miał miejsce w Sali Królewskiej PSM w Mielcu w dniu 27 listopada 2021 r. Laureatami zostali: śp. Andrzej Kędzior oraz Józef Witek. Uroczystość wręczenia statuetek PZO uświetnił znakomity występ mielczanki pani Karoliny Szymańskiej-Maziarz – absolwentki Akademii Muzycznej w Łodzi, która wykonała kilka klasycznych arii z repertuaru W.A. Mozarta, Antoniego Dvoraka oraz Fr. Lehara. Zaproszeni goście wysłuchali również mini koncertu w wykonaniu uczniów i nauczycieli PSM I i II Stopnia w Mielcu. Finał V Edycji poprzedzony był kilkoma wykładami, a wykładowcami byli: mgr Józef Witek oraz dr Jerzy Skrzypczak.
Piotr Pszeniczny otrzymał Odznakę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Zasłużony dla Kultury Polskiej.

KLUB TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY (KTK) zorganizował V Rajd Rowerowy „Szlakiem mieleckich samolotów”, a także spinningowe zawody wędkarskie.

Janusz Chojecki złożył podziękowania wszystkim swoim współpracownikom w Zarządzie - koordynatorom projektów i zadań publicznych, zwłaszcza niełatwych projektów jubileuszowych.

Szczególne podziękowania złożył także władzom samorządowym Miasta i Powiatu oraz wszystkim darczyńcom, sponsorom i reklamodawcom, za trudne do przecenienia wsparcie, bez którego osiągnięcie tak dobrych wyników nie byłyby możliwe.


Towarzystwo przez kolejny rok kontynuowało utrwalanie swojej pozycji, nie tylko wizerunkowej czy medialnej, w środowisku Mielca oraz wśród społeczności Ziemi Mieleckiej, a także na Podkarpaciu, w kraju oraz poza jego granicami. Takie odczucie przejawiało się w różnych formach, nie tylko przez pryzmat otrzymywanych nagród i wyróżnień czy medialnych przekazów.

Po wysłuchaniu Sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego prowadzący Zebranie Józef Witek zwrócił się o przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem Zarządowi absolutorium, które przegłosowane zostało jednomyślnie.

Następnie prezes Janusz Chojecki przedłożył Walnemu Zebraniu projekt budżetu Towarzystwa na rok 2022, a także omówił najważniejsze przedsięwzięcia, jakie przyjęte zostały do realizacji w roku 2022. Stwierdził, iż poziom budżetu w układzie kosztowo-finansowym nie będzie odbiegał od planowanego poziomu budżetu na rok 2021 dodając, iż trudno jest dzisiaj przewidzieć wszystkie uwarunkowania, w których przyjdzie działać Zarządowi w tych bardzo niepewnych czasach.
W ujęciu podmiotowo-rzeczowym zaplanowano m.in. w Prowizorium budżetowym:
następujące wydarzenia:

TMZM:
- Organizacja VI edycji PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH
- Wydanie foto albumu z działalności TMZM w latach 2019-2022
- Organizacja spotkania wspomnieniowego „O tych co odeszli” wraz z wydaniem okolicznościowej publikacji

MGL SŁOWO:
- Benefis Eweliny Łopuszańskiej – członkini SŁOWA,
- Benefis Aleksandry Piguły- Członkini Zarządu TMZM/Prezesa SŁOWA połączony z promocją wydanego ostatnio przez Poetkę tomiku zatytułowanego „Szmaragdy”
- Udział w obchodach Światowego Dnia Poezji

KŚT:
- VII Przegląd projektu „Z nurtem Wisłoki
- Plenery artystyczne: w Kielcach, Muszynie, w Rzeszowie
- Warsztaty: plastyczne, ceramiczne
- Wernisaże wystaw artystów zrzeszonych w KŚT: w Chorzelowie, Grochowym, Galerii MBP SCK w Mielcu (doroczna wystawa)

KML: - XII Spotkanie Lotniczych Pokoleń
- konkursy tematyce lotniczej dla młodzieży

KTK:
- wycieczki do: Sandomierza i Kazimierza Dolnego
- organizacja Pikniku Rowerowego

Prezes Chojecki dodał, iż zrealizowanie zaproponowanego projektu budżetu i zawartych w nim przedsięwzięć i zadań zależeć będzie przede wszystkim od kilku warunków zewnętrznych, a przede wszystkim od niepokoju w Europie i na świecie, spowodowanego bestialską agresją Rosji na niepodległą Ukrainę, warunków pandemicznych, i innych.

Walne Zebranie w drodze głosowania przyjęło jednomyślnie przedłożony przeze prezesa Zarządu w imieniu całego Zarządu Towarzystwa Projekt Budżetu oraz Program działań Towarzystwa w roku 2022.

Walne Zebranie przyjęło także w drodze głosowań uchwały przedłożone przez Komisję Uchwał i Wniosków dotyczących kwestii wewnętrznych Towarzystwa.

Uchwała nr 4/2022
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera odbytego w dniu 12 marca 2022 roku w sprawie podniesienia minimalnej rocznej składki członkowskiej

Na podstawie § 31 pkt. 3 ppkt 11 Statutu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera, Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera uchwala, co następuje:
1. Podnieść minimalną roczną składkę członkowską do kwoty 30,00 złotych (słownie: trzydzieści złotych 00/100).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 5/2022
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera odbytego w dniu 12 marca 2022 roku w sprawie uregulowania spraw członkowskich

Na podstawie § 31 pkt. 3 ppkt 16 Statutu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera, Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera uchwala, co następuje:
1. Wygasić członkostwo w TMZM osobom, które przez kolejnych pięć lat nie opłacały składki członkowskiej i w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej uchwały na stronach TMZM, nie opłacą ww. składki.
2. Wygasić członkostwo w TMZM osobom, które nie opłacały składki członkowskiej za lata 2020 i 2021, które w terminie do 31.12.2022 r, nie opłacą ww. składki.
3. Opublikowanie uchwały na stronach TMZM uważa się za skuteczne powiadomienie osób zalegających ze składkami.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podobne tematy:
- Absolutorium dla Zarządu TMZM za rok 2021
- Kolędowanie w MBP z Mielecką Grupą Literacką SŁOWO
- Pierwsze w roku 2022 spotkanie członków Klubu Środowisk Twórczych
- PZO 2021 śp. Andrzeja Kędziora przekazana do Muzeum Regionalnego w Mielcu
- Odznaczenia „Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis” 2021
- Obchody Święta Niepodległości 2021 w Mielcu
- Prezesi TMZM uczcili pamięć prof. Władysława Szafera na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
- Światełko pamięci 2021 dla zmarłych pilotów, poetów, artystów i członków TMZM
- Wernisaż wystawy Andrzeja Bednarza "BARWY KRAJOBRAZU"
- Jubileuszowa Gala z okazji 40-lecia Klubu Środowisk Twórczych TMZM
- XI Spotkanie Lotniczych Pokoleń Mielec 2021 z jubileuszem XX-lecia KML
- Uroczysta Gala z okazji 55-lecia TMZM, PZO Sigillum Meriti Civilis 2019
- Znicze na grobie prof. Władysława Szafera na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
- Dębina Szafera dla uczczenia 50 rocznicy śmierci Szafera
- Finał VI Pleneru „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Wadowice Górne 2020
- Twórcy Klubu Środowisk Twórczych TMZM na plenerze w Zamościu

  Copyright © 2006-2022 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII