TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec  TMZM Mielec Statut
skrypty php, skrypty JS, shout

S T A T U T

Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera

Rozdział I

Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny

§  1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera”, zwane w treści Statutu „Towarzystwo”.

Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 IV 1989 Prawo o stowarzyszeniach
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855).

§  2

pkt. 1

Terenem działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej jest miasto Mielec i powiat mielecki.

pkt. 2

Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Mielec.

§  3

Towarzystwo jest zarejestrowane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci podłużnej z napisem: TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI MIELECKIEJ im. Wł. Szafera opatrzonej adresem i identyfikatorem oraz pieczęci okrągłej z emblematem Towarzystwa.

Rozdział  II

Cel i środki działania

§  4

Celem Towarzystwa jest gromadzenie materiałów, szerzenie wiedzy o przeszłości i dniu dzisiejszym miasta Mielca i regionu mieleckiego, ochrona zabytków i pamiątek miasta i regionu w granicach dozwolonych ustawami i rozporządzeniami Władz Państwowych oraz troska o estetyczny wygląd miasta i jego wszechstronny rozwój.

§  5

Cele określone w §  4 Towarzystwo realizuje przez:

a/ urządzanie odczytów, wykładów o przeszłości miasta i regionu mieleckiego, o jego rozwoju w różnych dziedzinach,

b/ przygotowywanie do druku publikacji o przeszłości miasta i regionu:

roczników, przewodników, prac naukowych itp.,

c/ urządzanie wystaw ilustrujących różne okresy przeszłości miasta i jego rozwoju,

d/ składanie wniosków, memoriałów odnośnie do spraw objętych działalnością  Towarzystwa,

e/ prowadzenie kroniki obejmującej wydarzenia bieżące w mieście i regionie mieleckim, a także ważniejsze działania Towarzystwa,

f/ inspirowanie środowiska twórczego regionu mieleckiego poprzez organizowanie działalności klubowej,

g/ współpracę z instytucjami samorządowymi i innymi zajmującymi się upowszechnianiem oświaty i kultury.

 

Rozdział III

Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

§  6

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda pełnoletnia osoba wykazująca zainteresowanie celami Towarzystwa, którą Zarząd na wniosek dwóch członków Towarzystwa przyjmie większością głosów na swym posiedzeniu.

§  7

Członkiem wspierającym  może zostać każda osoba prawna, jednak nie będzie posiadała ona tych praw i obowiązków, jakie statut przewiduje dla osób fizycznych.

Osoba prawna może jednak wpływać na działalność Towarzystwa poprzez swoich przedstawicieli, którzy będą równocześnie członkami Stowarzyszenia. O przyjęciu osoby prawnej na członka wspierającego decyduje Zarząd.

§  8

Wnioski o przyjęcie członków do Towarzystwa winny być składane na piśmie w formie deklaracji.

§  9

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i może od nich wymagać takiej pracy na rzecz Towarzystwa.

§  10

Członkowi przysługuje prawo:

a/ uczęszczania do lokalu Towarzystwa i korzystania z jego urządzeń,

b/ brania udziału w Walnym Zebraniu Członków, głosowania na nim i stawiania wniosków,

c/ korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego,

d/ brania udziału w zebraniach naukowych, klubowych, w pracach komisji i sekcji

oraz wszelkich innych pracach Towarzystwa.

§  11

Każdy członek zwyczajny jest zobowiązany:

a/ brać czynny udział w pracach Towarzystwa,

b/ płacić składki członkowskie,

c/ stosować się do postanowień niniejszego statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków.

§  12

Członek  odmawiający bez obiektywnej przyczyny opłacania składek członkowskich może być uchwałą Zarządu wykreślony z listy członków. Uchwała taka może być podjęta przez Zarząd dopiero po uprzednim wezwaniu do zapłaty zaległych składek i wyznaczeniu terminu ich uiszczenia.

§  13

Ponadto przyczyną utraty członkostwa Stowarzyszenia jest:

a/ zgłoszenie na piśmie do Zarządu wystąpienia z Towarzystwa. Zgłoszenie staje się skuteczne z chwilą przyjęcia go do wiadomości przez Zarząd,

b/ skreślenie z listy członków przez Zarząd Towarzystwa, jeśli nie udziela się w pracach Towarzystwa,

c/ wykluczenie członka przez Zarząd, który nie stosuje się do postanowień Statutu i działa na szkodę Towarzystwa,

d/ skazanie na utratę praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z niskich pobudek.

Skreślonemu z listy członków przysługuje prawo odwołania w ciągu miesiąca do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§  14

Władzami Towarzystwa są:

                        1/  Walne Zebranie Członków

                        2/  Zarząd

                        3/  Komisja Rewizyjna

                        4/  Sąd Koleżeński

§  15

Pełnienie funkcji w władzach Towarzystwa jest honorowe.

§  16

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.

§  17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a/  wybór Zarządu, w liczbie od 15 do 25 członków,

b/ wybór minimum trzech członków  Komisji Rewizyjnej,

c/ wybór minimum trzech członków  Sądu Koleżeńskiego,

d/ możliwość przyjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków o zwiększeniu liczby wybieranych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w razie rozszerzenia działalności Towarzystwa i wyrażenia chęci społecznego działania poszczególnych członków,

e/ uchwalanie budżetu Towarzystwa, zatwierdzanie rachunków ustępującego Zarządu i udzielanie Zarządowi absolutorium,

f/ uchwalanie Statutu i zmian w Statucie,

g/ uchwalanie wysokości składki członkowskiej,

h/ rozstrzyganie spraw przedłożonych do rozpatrzenia przez Zarząd, podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

§  18

Zwyczajne Walne Zebranie Członków dla załatwienia spraw wymienionych w §  17 pkt.  e, f, g, h Zarząd może zwołać w każdym roku. Natomiast co cztery lata obowiązkowo zwołuje Walne Zebranie Członków sprawozdawczo – wyborcze, nie później niż w pierwszym półroczu następnego roku po upływie kadencji.

§  19

O terminie Walnego Zebrania Członków i porządku obrad winni być zawiadomieni członkowie Stowarzyszenia pisemnie na minimum trzy dni przed terminem.

§  20

Walne Zebranie Członków jest ważne przy obecności przynajmniej połowy członków Towarzystwa. Jeżeli w oznaczonej godzinie nie zbierze się 50% członków, następne Walne Zebranie Członków odbędzie się tego samego dnia, w tej samej sali, w godzinę później, bez względu na ilość przybyłych członków.

Wszystkie uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością głosów. Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków odbywa się w sposób jawny, a na żądanie jednej piątej obecnych członków - w sposób tajny.

§  21

Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru protokolanta i prowadzącego obrady Zebrania, który kieruje pracami Zebrania i podpisuje protokół.

§  22

Dla rozstrzygnięcia sprawy wymagającej uchwały Walnego Zebrania Członków, Zarząd Towarzystwa z własnej inicjatywy, na żądanie jednej piątej ilości członków Towarzystwa albo na żądanie Komisji Rewizyjnej, zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

§  23

Zarząd Towarzystwa składa się z prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i jego zastępcy, skarbnika, członków Zarządu kierujących pracą sekcji i komisji problemowych. Wybrany przez Walne Zebranie Członków Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu. Na wypadek ustąpienia któregoś z członków Zarządu Zarząd jest uprawniony do powołania drogą kooptacji nowego członka Zarządu. Do składu Zarządu może być dokooptowanych ogółem czterech członków. W przypadku ustąpienia prezesa Zarządu lub wiceprezesów Zarząd ze swego grona wybiera prezesa lub wiceprezesów.

§  24

Zarząd odbywa swe posiedzenia co najmniej raz w miesiącu i załatwia wszelkie sprawy związane z działalnością Towarzystwa. Do kompetencji Zarządu należy:

-          zarządzanie majątkiem Towarzystwa,

-          przyjmowanie nowych członków,

-          opracowywanie budżetu i sporządzanie bilansu,

-          przygotowywanie wniosków na Walne Zebranie Członków,

-          organizowanie odczytów, wykładów, sesji naukowych i popularnonaukowych,

-          przygotowywanie różnego rodzaju wystaw,

-          tworzenie komisji, sekcji, klubów itp. dla wykonania specjalnych lub stałych zadań, zatwierdzanie ich regulaminów,

-          przygotowywanie do druku rozpraw, albumów, roczników, periodyków, książek, tomików wierszy, rycin, ilustracji o znajdujących się w mieście i regionie zabytkach mających wartość artystyczną, historyczną lub naukową,

-          prowadzenie bieżącej kroniki wydarzeń i działań Towarzystwa,

-          występowanie do odpowiednich władz z wnioskami i propozycjami,

-          czuwanie nad przestrzeganiem Statutu przez członków Towarzystwa,

-          wykonywanie uchwał Walnych Zebrań Członków i załatwianie wszelkich czynności nie należących wyłącznie do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

§  25

W szczególnych przypadkach Zarząd może upoważnić Prezesa lub innego członka Zarządu do bezzwłocznego samodzielnego działania. Każdorazowo jednak po wykonaniu zadania – lub na bieżąco w trakcie jego realizacji – upoważniony ma obowiązek składać sprawozdanie Zarządowi.

§  26

Towarzystwo na zewnątrz reprezentuje Prezes lub - w razie jego nieobecności - jeden z jego zastępców. Pisma wychodzące podpisuje Prezes względnie jeden z jego zastępców(wiceprezesów) i sekretarz. Prezes, a w razie jego nieobecności jeden z jego zastępców, zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy, zaś sekretarz spisuje protokół z przebiegu posiedzenia.

Skarbnik prowadzi kasę i rachunki, pobiera składki, zapisuje dochody, wydatki Towarzystwa oraz przedkłada Zarządowi zestawienia rachunkowe raz w miesiącu.

Do powzięcia uchwał Zarządu potrzebna jest obecność Prezesa lub jednego z jego zastępców oraz przynajmniej 7 członków.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

Głosowanie odbywa się w sposób jawny, zaś na żądanie jednej piątej członków - w sposób tajny. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

Do podpisywania dokumentów finansowych uprawniony jest prezes oraz skarbnik lub zastępcy prezesa.

§  27

Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Zarząd Towarzystwa. W imieniu Zarządu zobowiązania majątkowe podpisują prezes albo zastępca oraz skarbnik lub upoważniony członek Zarządu. 

§  28

Spory między członkami Towarzystwa powstałe na tle ich przynależności do Towarzystwa rozstrzyga Sąd Koleżeński. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego. Prezes Zarządu ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Sądu Koleżeńskiego, żądać lub udzielać wyjaśnień,

przedkładać wnioski i pytania.

W głosowaniu Sądu Koleżeńskiego Prezes Zarządu nie bierze udziału.

§  29

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:

a/ kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa, a w szczególności jego gospodarki finansowej,

b/ przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdawczo - wyborczemu sprawozdań i wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa.

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§  30

Na 14 dni przed  Walnym Zebraniem Członków sprawozdawczo - wyborczym Zarząd ma obowiązek przedłożyć Komisji Rewizyjnej księgi kasowe, rachunkowe, księgę protokołów i dokumenty dotyczące stanu pieniężnego Towarzystwa.

Komisja Rewizyjna po sprawdzeniu ksiąg i sprawdzeniu dokumentów spisuje protokół i składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z odpowiednimi wnioskami.

Na Komisji Rewizyjnej ciąży obowiązek przeglądania ksiąg kasowych Towarzystwa przynajmniej raz na kwartał.

§  31

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

Rozdział V

Fundusze Towarzystwa

§  32

Fundusze Towarzystwa powstają:

a/ ze składek członkowskich, których wysokość ustala Walne Zgromadzenie Członków,

b/ ze sprzedaży własnych wydawnictw,

c/ z jednorazowych składek nadzwyczajnych,

d/ z innych wpływów i z dotacji lub kwot otrzymywanych od członków wspierających.

Rozdział VI

Rozwiązanie Towarzystwa

§  33

W razie rozwiązania Towarzystwa na mocy własnej uchwały ostatnie Walne Zebranie Członków postanawia, w jaki sposób ma nastąpić likwidacja majątku Towarzystwa. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa musi zapaść większością ¾  członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa.

Na wypadek braku uchwały ustalającej, komu przypaść ma majątek Towarzystwa, cały majątek przechodzi na własność miasta Mielca.

§  34

W razie rozwiązania Towarzystwa na podstawie własnej uchwały, likwidatorami Towarzystwa są członkowie jego Zarządu.


  Copyright © 2006-2007 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII