REGULAMIN korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu

środa, 27 marzec 2013

 

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

1. Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu określa prawa oraz obowiązki korzystających z jej zbiorów.

2. Ilekroć w tekście mowa jest o:

a. „Bibliotece” oznacza to Miejską Bibliotekę Publiczną Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu

b. „Regulaminie” oznacza to Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu

3. Podstawę prawną wydania i stosowania Regulaminu stanowi:

a. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 1997 nr 85 poz. 539 tj. Dz. U. 2012 nr 0 poz. 642 z późniejszymi zmianami)

b. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i pro­wa­dze­niu działalności kulturalnej (Dz. U. nr 114 poz. 493 z późniejszymi zmianami).

c. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 tj. Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami )

d. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83, tj. Dz.U. 2006, nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami)

e. Statut Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu.

4. Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

5. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz jego przestrzeganiu potwierdza czytelnik, składając czytelny podpis na karcie zapisu, w przeznaczonym do tego miejscu.

 

§ 2
KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI

1. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki (książki, czasopisma, zbiory audiowizualne i elektroniczne) jest bezpłatne.

2. Biblioteka pobiera opłaty za:

a. niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

b. monity i wezwania w sprawach dotyczących nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych (telefoniczne, listowe),

c. uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,

d. wydawanie duplikatów Karty Bibliotecznej,

e. uszkodzenie lub oderwanie kodu kreskowego znajdującego się na materiale bibliotecznym,

f. usługi reprograficzne,

g. sprowadzenie materiałów z innej biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,

h. oraz inne określone niniejszym Regulaminem.

Wysokość opłat określa Cennik, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu – Załącznik nr 1.

3. Zbiory Biblioteki udostępniane są:

a. na miejscu: w czytelniach, kącikach czytelnianych,

b. na zewnątrz, drogą wypożyczeń indywidualnych.

4. Biblioteka uczestniczy w wypożyczeniach międzybibliotecznych poprzez Czytelnię Główną zgodnie z odrębnym Regulaminem – Załącznik nr 2.

5. Biblioteka umożliwia bezpłatny dostęp do Internetu. Zasady korzystania z komputerów i Internetu zawarte są w odrębnym Regulaminie – Załącznik nr 3.

6. Czytelnik ma obowiązek zapoznania się ze wszystkimi komunikatami i informacjami dla niego przeznaczonymi znajdującymi się przy wejściu do poszczególnych agend i filii Biblioteki.

7. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie internetowej Biblioteki (www.biblioteki.mielec.pl), na oficjalnym Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu oraz w poszczególnych agendach i filiach bibliotecznych.

8. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających.

9. Czytelników w stanie nietrzeźwym, agresywnych i ubliżających, nieprzestrzegających podstawowych zasad higieny, bądź w inny sposób naruszających spokój i porządek nie obsługuje się.

10. Zabronione jest wprowadzanie do budynku Biblioteki zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących osobom niepełnosprawnym.

11. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

12. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wyposażenia Biblioteki (sprzęt komputerowy, meble) i używania go zgodnie z przeznaczeniem. W razie uszkodzenia lub zniszczenia Czytelnik pokrywa koszty jego naprawy lub zakupu.

13. Warunkiem nabycia praw Czytelnika jest wyrażona zgoda na umieszczenie jego danych osobowych w ewidencji czytelników.

14. Zgodę o której mowa w pkt. 13 czytelnik deklaruje wypełniając i podpisując kartę zapisu. Osoba, która nie wyrazi zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w ewidencji czytelników, nie może wypożyczać zbiorów Biblioteki.

15. Administratorem danych osobowych jest Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu, a Biblioteka gromadzi je i przetwarza do celów statystycznych i określonych w Ustawie o bibliotekach oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

  

§ 3
KORZYSTANIE Z CZYTELNI

 

1. Z Czytelni mogą korzystać wszystkie osoby, niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami Biblioteki. 

2. Prawo do korzystania z Czytelni uzyskuje się po: 

a. okazaniu u dyżurującego bibliotekarza aktualnego dokumentu tożsamości z fotografią (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna), 

b. wpisaniu się do Rejestru odwiedzin. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie czytelnika do przestrzegania Regulaminu korzystania ze zbiorów Czytelni. 

3. Udostępniane w Czytelniach materiały biblioteczne, czytelnik winien zwrócić najpóźniej na 15 minut przed zamknięciem Czytelni. 

4. Czytelnik może jednorazowo korzystać z 3 tytułów gazet lub czasopism bieżących. 

5. Pracownik Biblioteki może dopuścić wypożyczenie książek lub archiwalnych czasopism ze zbiorów Czytelni na dni wolne od pracy. Wypożyczenie następuje bezpośrednio przed zamknięciem Biblioteki, a zwrot – w terminie uzgodnionym z bibliotekarzem, bezpośrednio po jej otwarciu. 

6. Warunkiem wypożyczenia materiałów z Czytelni jest wypełnienie karty zapisu i rewersu. 

7. Przyniesione materiały własne (książki, czasopisma) należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi. 

8. Użytkowników Czytelni obowiązuje: 

- zachowanie ciszy, 

- zakaz spożywania posiłków i napojów, 

- zakaz wynoszenia materiałów bibliotecznych poza Czytelnię bez wiedzy i zgody dyżurującego bibliotekarza.

 

  § 4
KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZALNI

 

1. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne. 

2. Prawo do korzystania z wypożyczalni mają osoby dorosłe oraz młodzież i dzieci. Z wypożyczalni dla dorosłych mogą korzystać osoby, które ukończyły 15. rok życia. 

3. Jeżeli czytelnik nie korzysta z Biblioteki przez 5 lat jego konto czytelnicze zostaje anulowane. Dane osobowe zostaną wykreślone z ewidencji czytelników Biblioteki. 

4. Każda osoba przy dokonywaniu zapisu do Biblioteki ma obowiązek: 

a. szczegółowego zapoznania się z Regulaminem Biblioteki, 

b. wypełnienia zobowiązania, złożenia na nim czytelnego podpisu 

c. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach korzystania z zasobów Biblioteki, do celów statystycznych i związanych ze zwrotem wypożyczonych materiałów bibliotecznych: 

• dane osobowe, które podaje się przy zapisie do Biblioteki są niezbędne do zawarcia umowy cywilno-prawnej użyczenia materiałów bibliotecznych 

• każdy czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych umieszczonych w ewidencji czytelników oraz ich poprawiania 

d. okazania bibliotekarzowi aktualnego dokumentu ze zdjęciem, zawierającego numer ewidencyjny (PESEL), 

e. złożenia czytelnego podpisu pod oświadczeniem potwierdzającym zgodność danych osobowych. 

5. W przypadku osoby niepełnoletniej przy zapisie do Biblioteki wymagane jest poręczenie rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. Osoby te przyjmują odpowiedzialność za wypełnianie zobowiązań w stosunku do Biblioteki. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych. 

6. Przy zapisie do Biblioteki wymagane są dane niezbędne do wypełnienia druku zobowiązania (Karta zapisu Czytelnika – załącznik nr 5). 

7. Czytelnik oraz osoba poręczająca zobowiązani są niezwłocznie powiadomić Bibliotekę o każdej zmianie danych osobowych zamieszczonych w zobowiązaniu. 

8. Czytelnikowi, który ma nieuregulowane zobowiązania w stosunku do Biblioteki, odmawia się prawa do korzystania ze zbiorów bibliotecznych. 

9. W wypożyczalni obowiązuje system wolnego dostępu do półek. 

10. Wejście do wypożyczalni należy bezwzględnie zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi. 

11. Dzieci do lat 4 korzystają z wypożyczalni pod ścisłą opieką dorosłych. 

12. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 5 woluminów i 5 audiobooków. 

13. Bibliotekarz w wyjątkowych wypadkach może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej liczby książek. 

14. Książki wypożycza się na 1 miesiąc. 

15. Bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki na kolejne 30 dni, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników lub ustalić krótszy czas wypożyczenia, jeśli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może żądać zwrotu książki przed ustalonym terminem. 

16. Prośbę o prolongatę należy zgłosić najpóźniej w dniu terminu zwrotu wypożyczonej pozycji. 

17. Prolongaty można dokonać w Bibliotece: 

a. osobiście, 

b. telefonicznie 

c. w placówkach udostępniających zbiory elektronicznie – za pośrednictwem Internetu (prolongata elektroniczna). 

18. Prolongaty elektronicznej nie można dokonać samodzielnie, po upływie terminu zwrotu książki przewidzianego Regulaminem. 

19. Prolongata nie jest udzielana w sytuacji: 

a. kiedy czytelnik ma nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki, 

b. dużego zapotrzebowania na dany materiał biblioteczny. 

20. Jeśli z przyczyn leżących po stronie Biblioteki niemożliwy jest zwrot lub prolongata materiałów bibliotecznych, nie nalicza się opłat za przetrzymywanie za czas trwania przyczyny uniemożliwiającej zwrot lub prolongatę oraz dodatkowo za 3 dni następujące po dniu, w którym przyczyna ta ustała. Dotyczy to wyłącznie materiałów, których termin zwrotu przypadł w dniach zaistnienia okoliczności uniemożliwiających zwrot lub prolongatę. 

21. Rejestracji wypożyczeń i zwrotów książek dokonuje dyżurujący bibliotekarz. 

22. Książki należy zwrócić do filii/agendy, z której zostały wypożyczone. 

23. W Wypożyczalni Literatury Popularnonaukowej oraz przy wypożyczaniu audiobooków czytelnik składa czytelny podpis na karcie książki lub audiobooka. 

24. Czytelnik powinien każdorazowo sprawdzić stan swojego konta. W razie nieścisłości od razu należy zgłaszać swoje wątpliwości. 

25. Czytelnik może upoważnić do korzystania ze swojego konta czytelniczego osoby trzecie (do 3 osób). W takim przypadku właściciel konta przyjmuje odpowiedzialność za wypożyczenia, terminowy zwrot oraz ewentualne, powstałe zadłużenie finansowe.
Potwierdzeniem upoważnienia jest złożenie własnoręcznie napisanego oświadczenia w obecności dyżurującego bibliotekarza: „Upoważniam (nazwisko i imię osoby) do korzystania z mojej karty” – data i czytelny podpis.

 

 § 5 
KARTA BIBLIOTECZNA

 

1. Dokumentem uprawniającym do korzystania ze zbiorów jest: 

a. karta biblioteczna (w formie papierowej) w Wypożyczalni Literatury Popularnonaukowej 

b. elektroniczna karta biblioteczna w placówkach udostępniających zbiory elektronicznie. 

2. Czytelnik jest zobowiązany do okazania karty w momencie wejścia do wypożyczalni. Brak karty bibliotecznej uniemożliwia skorzystanie ze zbiorów. 

3. Czytelnik (właściciel karty) jest odpowiedzialny za każde jej użycie. 

4. Zagubienie lub kradzież karty należy niezwłocznie zgłosić w odpowiedniej placówce bibliotecznej. 

5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia/zastrzeżenia karty przez jej właściciela. 

6. Karta biblioteczna jest ważna przez 1 rok kalendarzowy. Przedłużenie ważności karty następuje po aktualizacji danych. 

7. Pierwsza karta biblioteczna jest bezpłatna. Za duplikaty pobierana jest opłata zgodnie z Cennikiem (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Wyjątkiem jest wymiana karty spowodowana zmianą danych osobowych lub jej naturalnym zużyciem. 

 

§ 6
AUDIOBOOKI / „KSIĄŻKA MÓWIONA”

 

1. Wypożyczalnia audiobooków (książki mówionej) znajduje się w Wypożyczalni Literatury Pięknej MBP SCK przy ul. Kusocińskiego 2. 

2. Z Wypożyczalni audiobooków mogą korzystać czytelnicy na zasadach przedstawionych w § 4 Regulaminu. 

3. Zbiory audiobooków udostępniane są w formie wypożyczeń na zewnątrz. 

4. Jednorazowo można wypożyczyć 5 tytułów na 1 miesiąc. 

5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia audiobooka czytelnik pokrywa koszty całego kompletu, składającego się na tytuł (całą książkę) zgodnie z Cennikiem (Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

6. Za zgubione lub zniszczone audiobooki użytkownik może dostarczyć inne – nie mniejszej wartości, przydatne dla Biblioteki. O przydatności zbiorów decyduje dyżurujący bibliotekarz. 

7. Przy zwrocie audiobooków do Biblioteki czytelnik zobowiązany jest poinformować bibliotekarza o wszelkich błędach, uszkodzeniach (inny tekst nagrany na płycie, błędy w odtwarzaniu, brak możliwości odtworzenia płyty itp.). 

8. Kopiowanie audiobooków jest zabronione. 

 

§ 7
PRZETRZYMYWANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 

1. Za przetrzymywanie książek tradycyjnych i audiobooków ponad ustalony termin (§ 4.14) Biblioteka pobiera opłaty zgodnie z Cennikiem (Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

2. Za zgodą Dyrektora lub upoważnionego pracownika placówki kara pieniężna może zostać zastąpiona świadczeniem rzeczowym (książki przydatne Bibliotece, zgodne z profilem danej agendy). 

3. Opłaty za nieterminowy zwrot naliczane są niezależnie od tego czy uprzednio zostało wysłane upomnienie. 

4. Obowiązkiem Czytelnika jest zwrot użyczonych zbiorów w regulaminowym terminie. Biblioteka nie ma obowiązku przypominania Czytelnikowi o upływie terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów. 

5. Pisemne, telefoniczne lub mailowe upomnienie jest informacją dla czytelnika o naruszeniu przez niego zasad Regulaminu. Czytelnik pokrywa koszty upomnienia zgodnie z Cennikiem. 

6. W przypadku czytelnika niepełnoletniego upomnienia wysyłane są do osoby poręczającej na karcie zapisu (zobowiązaniu). 

7. Po otrzymaniu upomnienia czytelnik zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić się do Biblioteki, zwrócić wypożyczone materiały oraz uiścić opłaty zgodnie z Cennikiem (Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

8. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień odmawia zwrotu wypożyczonej książki lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń na drodze prawnej (korzystając z pośrednictwa firmy windykacyjnej, sądownie) bez dodatkowego wezwania do uregulowania zobowiązań. 

9. Po rozpoczęciu postępowania windykacyjnego sprawy sankcji finansowych przejmuje firma windykacyjna. 

10. Czytelnik, który nie rozliczył się z Biblioteką (niezwrócone w terminie materiały biblioteczne, nierozliczone kary) do czasu uregulowania zobowiązania zarejestrowany będzie w bibliotecznej bazie dłużników. Uniemożliwi to korzystanie ze wszystkich filii/agend Biblioteki. 

11. Czytelnik posiadający jakiekolwiek nieuregulowane zobowiązania w stosunku do Biblioteki nie może być osobą upoważnioną do korzystania z konta innego użytkownika oraz poręczającą za osobę niepełnoletnią. 

12. Do momentu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki konto czytelnika jest zablokowane (korzystanie z Biblioteki jest zawieszone). 

13. Z-ca Dyrektora SCK ds. Biblioteki może umorzyć lub wycofać karę za nieterminowy zwrot lub należność windykacyjną w części lub całości oraz wycofać sprawę z postępowania egzekucyjnego. Szczegółowe kryteria określa Załącznik nr 4. 

 

§ 8
ZAGUBIENIE LUB ZNISZCZENIE
KSIĄŻEK I INNYCH MATERIAŁÓW

 

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wszystkich materiałów bibliotecznych. 

Przed wypożyczeniem powinien sprawdzić ich stan i zgłosić stosowne zastrzeżenia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że dokument nie był zniszczony. 

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia odpowiada czytelnik lub osoba poręczająca w przypadku osób niepełnoletnich. 

3. W przypadku zagubienia/zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest do naprawy szkody w formie: 

a. odkupienia identycznego egzemplarza książki (autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania, ISBN) lub w wyjątkowych przypadkach (decyduje bibliotekarz) uiszczenia opłaty zgodnie z Cennikiem (Załącznik nr 1) 

b. zakupienia wydawnictwa wskazanego przez Bibliotekę, lecz o wartości nie niższej od aktualnej wartości zagubionego/zniszczonego dokumentu, 

c. przekazania książki przydatnej w zbiorach danej agendy Biblioteki (o przydatności decyduje bibliotekarz), 

d. pokrycia kosztów naprawy i ewentualnej oprawy książki zniszczonej przez czytelnika,

4. W przypadku zagubienia/zniszczenia jednego tomu dzieła wielotomowego czytelnik zobowiązany jest odkupić taki sam tom (autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania) lub uiścić opłatę równą wartości całego dzieła. 

5. Kilkukrotne zagubienie lub zniszczenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych może spowodować utratę prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje z-ca Dyrektora SCK ds. Biblioteki. 

6. Stopień zużycia książki nie ma wpływu na zmniejszenie wartości odszkodowania. Wysokość odszkodowania za książkę stanowi karę regulaminową. 

7. Zagubione książki stanowią nadal własność Biblioteki, mimo uiszczonej kary regulaminowej. Posiadacz książki nie nabywa do niej praw własności. 


§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Przestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu obowiązuje wszystkich czytelników korzystających ze zbiorów Biblioteki i osoby poręczające. 

2. Czytelnik nie stosujący się do niniejszego Regulaminu może być pozbawiony czasowo lub na stałe praw korzystania z Biblioteki. 

3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Z-cy Dyrektora SCK ds. Biblioteki w Mielcu przy ul. Kusocińskiego 2. 

4. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do „Księgi skarg i wniosków” znajdującej się w Czytelni Głównej MBP SCK przy ul. Kusocińskiego 2 w Mielcu. 

5. Rozstrzyganie problemów nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji Z-cy Dyrektora SCK ds. Biblioteki.

 

Regulamin podawany jest czytelnikom do informacji poprzez wywieszenie go we wszystkich placówkach Biblioteki, na stronie internetowej Biblioteki.

Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianie, uważa się, że czytelnik przyjął go do wiadomości.

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r 

Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu
Cennik
Zasady korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych
Regulamin czytelni internetowej
Kryteria pomocnicze


Aktualizacja: 2 marca 2017 r.

Katalog Online

Szybkie wyszukiwanie
w Katalogu on-line:

wpisane hasła przeszukuje przez indeksy: autorski, tytułowy, haseł przedmiotowych, tematyczny...

Kalendarz

poprzednim miesiącu październik 2019 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 40 1 2 3 4 5 6
week 41 7 8 9 10 11 12 13
week 42 14 15 16 17 18 19 20
week 43 21 22 23 24 25 26 27
week 44 28 29 30 31