TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

Regulamin przyznawania wyróżnienia DEDAL
02.07.2013

A. Dobór wskaźników wyróżnienia w poszczególnych dziedzinach:

Podstawowym wskaźnikiem dla przyznania wyróżnienia jest innowacyjność propozycji oraz jej przydatność oraz zakres stosowania przez użytkowników.

1. Konstrukcje:
Patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, nabycie praw autorskich, poprawa jakości ( resursy, gwarancje, udogodnienia eksploatacyjne), ergonomia.

2. Technologiczne i techniki numeryczne:
Patenty na nowe metody, poprawa ekonomiki produkcji z zachowaniem lub/i podwyższeniem jakości, powtarzalność jakości wyrobu, ( resursy, gwarancje, udogodnienia eksploatacyjne), ergonomia, nowe techniki numeryczne i ich twórcze wykorzystanie.

3. Organizacyjne
Poprawa ekonomiki produkcji, zgodność misji firmy ze strukturami, metodami i doborem (kwalifikacjami) ludzi. Realizacja normy ISO 26 0000 CSR ( Odpowiedzialność biznesu za rozwój społeczny – Corporate Social Responsibility. Wdrażanie/ stosowanie norm jakościowych Certyfikaty jakościowe. Promocja, organizacja współpracy w tym z zapleczem naukowo – technicznym.

4. Modelarstwo
Pomysłowość, staranność, osiągnięcia lokalne, krajowe, europejskie, światowe.

5. Sport lotniczy
Osiągnięcia sportowe w dziedzinie sportu lotniczego: lokalne, krajowe, europejskie, światowe.

6. Promocja lokalnego lotnictwa
Działania ukierunkowane na pozyskanie nowych rynku zbytu, popularyzację ludzi i firm mieleckich o wybitnych walorach innowacyjnych, edukacyjnych , lokalnie, w kraju i za granicą.

B. Laureaci wyróżnień

W podanych wyżej dziedzinach sugeruje się przyznawanie wyróżnień następującym podmiotom indywidualnym i zbiorowym:

1. Innowator (inżynier, konstruktor, technolog, informatyk itp.).
2. Młody twórca (np. najlepsze prace ze szkół średnich, lub studentów).
3.Przedsiębiorca/firma/ instytucja /organizacja społeczna (osiągnięcia organizacyjne, technologiczne, innowacyjne i wdrożeniowe, promocyjne).
4. Działacz społeczny „pozytywnie zakręcony” działacz, pracujący społecznie dla dobra rozwoju szeroko pojmowanego lotnictwa i edukacji lotniczej ( nauczyciel, instruktor, lobbysta, radny JST itp.)
5. Senior (wybitny twórca, organizator, działacz przemysłowy, zasłużony dla przemysłu lotniczego, lub innego o wysokim poziomie techniczno- organizacyjnym).

C. Kryteria oceny zasadności wniosku o przyznanie wyróżnienia DEDAL

1. Konstrukcje lotnicze
a) dla osiągnięć indywidualnych
  - patenty; wzory użytkowe, wzory przemysłowe, prawa autorskie, projekty poprawiające ergonomię i żywotność wyrobu,
b) dla osiągnięć zespołowych /firmowych
opracowanie nowych konstrukcji, wdrażanie nowych konstrukcji, uzyskiwanie patentów, wyłączności produkcji.

2. Technologie lotnicze i techniki numeryczne
a) dla osiągnięć indywidualnych:
- nowe metody obróbki, nowe procesy technologii wytwarzania, twórcza adaptacja nowych
technik wytwarzania,
b) dla osiągnięć zespołowych /firmowych
- wdrażanie nowoczesnych metod technologicznych, szczególnie opartych o nowe techniki numeryczne. Postęp technologiczny i organizacyjny

3. Organizacja
a) dla osiągnięć indywidualnych
- autorstwo usprawnień organizacyjno- ekonomicznych poprawiające efektywność gospodarowania, organizacji produkcji i zarządzania, w tym nowych formy przepływu materiałów, organizacja prac zespołowych, gospodarki materiałowej certyfikacji produkcji
b) dla osiągnięć zespołowych /firmowych
- wdrażanie nowoczesnych form i metod zarządzania, adaptacja do warunków środowiskowych, organizacja współpracy naukowo- technicznej, organizacja szkoleń dla personelu, stosunki międzyludzkie, wdrażanie norm takich jak ISO 9000, ISO 14 000, ISO 26 000.

4. Modelarstwo lotnicze i kosmiczne
a) dla osiągnięć indywidualnych
uzyskiwanie dobrych wyników w konkursach modelarskich, zawodach, imprezach krajowych i zagranicznych w poszczególnych kategoriach.

5. Lotnicze osiągnięcia sportowe
a) dla osiągnięć indywidualnych:
Ocena wyników sportowych w zawodach krajowych, europejskich, światowych
 
6. Działalność promocyjna
Pozyskanie nowych rynku zbytu, popularyzacja innowacji oraz osób i firm mieleckich , mających wybitne osiągnięcia innowacyjne, edukacyjne , wprowadzanie nowości w dotychczasowych formach promocji, lokalnie, w kraju i za granicą.

D. Ocena wniosków i przyznanie wyróżnienia

1. Oceny zasadności wniosków i zgodności z kryteriami oceny dokonują wyznaczeni/ powołani przez Kapitułę Wyróżnienia specjaliści lub ich zespoły w poszczególnych dziedzinach wyróżnień, wg zasad podanych w opisie wniosku o przyznanie wyróżnienia.

2. Przyjmuje się zasadę, że oceniający nie mogą pozostawać z podmiotem ocenianym w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

3. Jednym z ważnych kryteriów uwzględnianych przy ocenie wniosków jest ich społeczna ocena w mediach.

4. Uwzględniając propozycje wnioskodawców Kapituła w miarę posiadanych środków może przyznać oprócz wyróżnienia honorowego lub symbolicznego również nagrodę materialną.

5 Końcową decyzję o przyznanie wyróżnienia podejmuje Kapituła Wyróżnienia, przy obecności co najmniej 50 % członków kapituły, zwykłą większością głosów. Przewiduje się możliwość głosowania drogą elektroniczną.

E. Biuro wyróżnienia i miejsce składania wniosków : Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.,
Ul. Chopina 18,
w godz. urzędowania 7.00 -16.00 w wersji papierowej ,
lub elektronicznej na adres: marr@marr.com.pl


 SKŁAD KAPITUŁY WYRÓŻNIENIA "DEDAL"

1. Włodzimierz Adamski Przedstawiciel Prezesa PZL Mielec     - zespół oceny wniosków
2. Zbigniew Działowski Prezes Stowarzyszenia AVIA SPLOT    - współpraca z firmami
3. Zdzisław Klonowski Prezes Zarządu ARR MARR SA             - sprawy organizacyjne
4. Marcin Kołacz Przedstawiciel mediów EPML Spotters           - kontakty z mediami
5. Zdzisław Nowakowski Dyrektor CKPiDN                            - współpraca ze szkołami
6. Marek Potapowicz Przedstawiciel Prezesa PZL Mielec          - zespół oceny wniosków
7. Józef Roguz Prezes KML TMZM                                         - problematyka gospodarcza
8. Zbigniew Wicherski KML TMZM                                         - współpraca z mediami
9. Józef Smaczny Prezes FOPPM                                          - sprawy ogólne
10. Kazimierz Szaniawski Prezes PROMLOT                           - przewodniczący- koordynator prac
11. Stanisław Tomza Przedstawiciel Starosty Powiatu             - współpraca ze szkołami
12. Krzysztof Urbański Przedstawiciel Prezydenta Miasta        - sprawy ogólne

Podobne tematy:
- 40 rocznica oblotu pierwszego samolotu LLM-15
- Nim w powietrze wzbił się upiór z Mielca - Belfegor, były dwie Lale
- Wyróżnienie „DEDAL”
- Kto zostanie Mieleckim Dedalem? Pierwszy lotniczy plebiscyt!
- Regulamin przyznawania wyróżnienia DEDAL


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA:

DEDAL - Formularz zgloszenia  [doc 307 KB]
Pismo do firm           [doc 193 KB]
Polecenie przelewu   [doc 53 KB]

 

  Copyright © 2006-2013 TMZM Mielec &  Wicherski MCMLXII