TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Zwołanie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków TMZM
ORDYNACJA WYBORCZA do statutowych władz TMZM
18.01.2019

Zarząd TMZM informuje o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Prof. Władysława Szafera w Mielcu


Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im prof. Władysława Szafera w Mielcu podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. prof. Władysława Szafera w Mielcu na dzień 16 marca 2019 roku w Sali Nr 1 Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu o godz. 10.00.

Jednocześnie Zarząd Towarzystwa uchwalił Ordynację Wyborczą w brzmieniu jak poniżej:

ORDYNACJA WYBORCZA

do statutowych władz Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. prof. Władysława Szafera w Mielcu:

I. Zasady ogólne

§1

1. Ordynacja wyborcza określa zasady i tryb wyboru władz Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. prof. Władysława Szafera w Mielcu (zwane dalej Towarzystwem).

2. Wybory są protokołowane. Protokół podpisuje Przewodniczący Zebrania i Protokolant.

§2

1. Prawo wybierania władz Stowarzyszenia mają:
2. Członkowie zwyczajni z opłaconą składką członkowską oraz członkowie honorowi.
3. Każdemu członkowi posiadającemu czynne prawo wyborcze przysługuje 1 głos.
4. Głosować można tylko osobiście.

§3

1.Wybranymi do władz Towarzystwa mogą być członkowie zwyczajni Towarzystwa, którzy wyrażą zgodę na kandydowanie.
2. Do władz można wybierać nieobecnego zgłoszonego członka Towarzystwa, o ile dostarczy on pisemną zgodę na kandydowanie do danej władzy, a Walne Zebranie zaakceptuje kandydaturę
3. Pisemną zgodę należy złożyć Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjno-Wyborczej po zaakceptowaniu przez Walne Zebranie.
4. Członkowie pozbawieni możliwości kandydowania przez Sąd Koleżeński nie mogą kandydować do Władz Towarzystwa.

§4

1. Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.

§5

1. Wybór władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zgromadzenie Członków jednogłośnie postanowi inaczej.

2. Wybory są ważne bez względu na liczbę uprawnionych obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

II. Komisje Wyborcze

§6

1. Dla przeprowadzenia wyborów do władz towarzystwa powołuje się Komisje:
a. Skrutacyjno-Wyborczą składającą się z 3 członków
b. Wniosków i Uchwał składającą się z 2 członków.

III. Wybór Prezesa Towarzystwa

§7

1. Prezes Towarzystwa wybierany jest imiennie przez Walne Zebranie Członków.
2. Na funkcję Prezesa kandydować może członek Towarzystwa posiadający co najmniej roczny staż członkowski.
3. Kandydat na Prezesa ma prawo do autoprezentacji.
4. Upoważnionym do zgłaszania kandydatów są wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa uczestniczący
    w Walnym Zebraniu Członków.
5. Przeprowadzenie wyboru zarządza Przewodniczący Walnego Zebrania Członków.
6. Prezes Towarzystwa wybierany w I turze wybierany jest bezwzględną liczbą głosów.
7. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma w I turze wymaganej większości głosów, zarządza się II turę wyborów.
8. Do II tury wyborów stają 2 kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
9. W II turze Prezesa wybiera się zwykłą większością głosów.

IV. Wybór władz Towarzystwa

§8

1. Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru:
2. Zarządu Towarzystwa, do którego oprócz wybranego imiennie Prezesa, wchodzi 14 członków.
3. 5 członków Komisji Rewizyjnej
4. 4 członków Sądu Koleżeńskiego
5. Do władz Towarzystwa mogą kandydować członkowie zwyczajni oraz honorowi.
6. Przeprowadzenie wyborów zarządza Przewodniczący Walnego Zebrania, a przeprowadza je Komisja Skrutacyjno-Wyborcza.
7. Upoważnionymi do zgłaszania kandydatów są wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa uczestniczący w Walnym Zebraniu Członków.
8. Komisja skrutacyjno-wyborcza sporządza imienne listy zgłoszonych kandydatów.
9. Za wybranych do władz uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów i więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
10. W razie braku rozstrzygnięcia wyboru z powodu uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej liczby głosów, więcej jednak niż połowy ważnie oddanych głosów, przeprowadza się głosowanie uzupełniające na tych kandydatów, w którym o wyborze decyduje zwykła większość głosów.
11. Jeżeli liczba osób wybranych na zasadach określonych w pkt. 1-16 jest mniejsza niż liczba osób wybieranych w skład danej władzy, przeprowadza się wybory uzupełniające.
12. W wyborach uzupełniających w kolejnych głosowaniach biorą udział tylko kandydaci zgłoszeni do pierwszego głosowania, z tym że w kolejnych głosowaniach nie bierze udziału kandydat, który w poprzednim głosowaniu otrzymał najmniejszą liczbę głosów.
13. Do władz można wybierać nieobecnego zgłoszonego członka Towarzystwa, o ile dostarczy on pisemną zgodę na kandydowanie do danej władzy, a Walne Zebranie zaakceptuje kandydaturę.
14. Ukonstytuowanie się Zarządu, wybór dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, następuje na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
15. Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej następuje na pierwszym posiedzeniu w trakcie Walnego Zebrania Członków, która wybiera ze swego grona przewodniczącego.
16. Ukonstytuowanie się Sądu Koleżeńskiego następuje na pierwszym posiedzeniu w trakcie Walnego Zebrania Członków, który wybiera ze swego grona przewodniczącego.


Zarząd Towarzystwa

Ordynacja wyborcza TMZM 2019 [POBIERZ]

Podobne tematy:
- Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków TMZM 
- Uchwała o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków TMZM 
- Noworoczno-opłatkowe spotkanie członków TMZM 
- Zabawa TMZM „Zakończenie roku 2018”
- RAJD ROWEROWY „NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI" 
- Wycieczka TMZM do Warszawy w 100-lecie Niepodległości Polski
- Pieczęć Zasług Obywatelskich - SIGILLUM MERITI CIVILIS 2018
- RAJD ROWEROWY „NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI" 
- Fenomenalna premiera "Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w Mielcu
- Doroczne święto twórców Klubu Środowisk Twórczych TMZM
- Gala mieleckich organizacji pozarządowych PROMETEUSZ 2018
- Nabór wniosków do Honorowego odznaczenia Pieczęć Zasług Obywatelskich w 2018
- XV Kongres Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego
- VIII Spotkanie Lotniczych Pokoleń – Mielec 2018, Gala Finałowa
- Przedstawiciele Zarządu TMZM na Gali 80-lecia Przemysłu Lotniczego w Mielcu
- RODO Ochrona danych osobowych w świetle zmieniających się przepisów
- XXI posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018 w dniu 28.06.2018
- Rajd Rowerowy TMZM Śladami legionisty Jana Hajca
- Zabawa taneczna TMZM ZAKOŃCZENIE 2017 ROKU
- Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis 2017
- Klub Środowisk Twórczych TMZM na Dniach Mielca 2017
- XV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018

 

  Copyright © 2006-2019 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII