TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec XIX w obecnej kadencji (pierwsze w roku 2018) posiedzenia Zarządu TMZM, 11.01.2018
10.10.2017 został zarejestrowany nowy Statut Towarzystwa w KRS
11.01.2018

Najistotniejsze kwestie, którymi zajmował się Zarząd TMZM na pierwszym w tym roku posiedzeniu 11.01.2018 z agendy przygotowanej wcześniej przez prezesa Zarządu:
1. Zarząd dokonał oceny realizacji zadań społeczno-programowych TMZM w roku 2017 w oparciu o wprowadzenie oraz materiały przygotowane przez prezesa Zarządu w części merytorycznej oraz przez skarbnika Towarzystwa w części uzyskanych wyników finansowych z wykonania budżetu Towarzystwa za miniony rok.


2. Zarząd przyjął do akceptującej wiadomości wyniki uzyskane przez Towarzystwo w ubiegłym roku, który okazał się kolejnym rokiem rekordowym pod względem realizacji założonych w budżecie zadań, albowiem uzyskano spore nadwykonanie budżetu w stosunku do pierwotnych założeń, które zawierały w sobie ambitne cele i zadania.
3. Zarząd wysłuchał informacji prezesa oraz skarbnika nt. aktualnego stanu wykonania i/lub przygotowania stosownych sprawozdań z realizacji umów podpisanych z jednostkami samorządowymi. Z czterech realizowanych w ub. roku umów zawartych w rezultacie wygranych przez Towarzystwo konkursów, sporządzono i przekazano odpowiednim jednostkom samorządowym już trzy sprawozdania, a czwarte jest w trakcie opracowywania z terminem przekazania do 30 stycznia 2018.
4. Zarząd podjął dwie uchwały:
a. dotyczącą przeznaczenia środków wypracowanych w rezultacie działalności odpłatnej Towarzystwa w minionym roku na odpowiednie cele statutowe Towarzystwa, które zrealizowane zostały w grudniu 2017.
b. dotyczącą przeznaczenia wszystkich niewykorzystanych przez Towarzystwo środków finansowych w roku minionym na realizację celów statutowych Towarzystwa zaplanowanych na rok 2018.
5. Zarząd uchwalił prowizorium budżetowego TMZM na rok 2018 w oparciu o założenia przedłożone przez poszczególne kluby Towarzystwa oraz funkcjonalnych członków Zarządu. Projekt prowizorium budżetowego na rok 2018 przedstawił prezes Zarządu w oparciu o materiały finansowe przygotowane przez skarbnika Zarządu. Prowizorium będzie w agendzie na Walne Zebranie Członków TMZM, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2018 roku.
6. Prezes Zarządu Towarzystwa poinformował Zarząd o fakcie zarejestrowania nowego Statutu Towarzystwa uchwalonego przez Walne Zebranie Członków w dniu 25.03.2017 z poprawką uchwaloną przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa, które odbyło się w dniu 14.09.2017 r. Zmiany uchwalone przez WZC w dniu 25.03.2017 z poprawkami uchwalonymi przez NWZC w dniu 14.09.2017 zatwierdzone zostały przez KRS w dniu 10.10.2017.
Prezes Janusz Chojecki omówił najważniejsze zmiany zawarte we wpisie do KRS dokonanego przez Wydział XII Sądu Rejonowego w Rzeszowie oraz wynikające z nich dla Towarzystwa konsekwencje wdrożeniowe:
- Zatwierdzony przez Sąd nowy Statut TMZM zawiera w swoich postanowieniach pełne dostosowanie do nowelizacji ustaw o Stowarzyszeniach oraz Działalności Pożytku Publicznego przyjętych przez Parlament RP oraz podpisanych przez Prezydenta RP w roku 2017;
- Towarzystwo uzyskało status organizacji pożytku publicznego i określonych praw z tego faktu wynikających, w tym m.in. możliwość dokonywania 1%-wych odpisów podatkowych na rzecz Towarzystwa przez podatników będących osobami fizycznymi
- Sąd zatwierdził wnioskowane przez Zarząd oraz Walne Zebranie Członków w dniu 25.03.2017 zmiany osobowe w składzie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.
7. Zarząd wysłuchał koncepcji wstępnej skarbnika dot. wydania w roku 2018 kolejnych „Mieleckich Zapisków”. Temat ten będzie kontynuowany na następnym posiedzeniu Zarządu w lutym 2018.
8. Zarząd przyjął do akceptującej wiadomości stan prac nad wydaniem Almanachu poetyckiego 2017, który zreferowała prezes Mieleckiej Grupy Literackiej TMZM – Aleksandra Piguła. Promocja Almanachu przewidziana jest w lutym 2018r.
9. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcie 12 nowych kandydatów na członków TMZM.
10. Prezes Zarządu Janusz Chojecki poinformował o przyznaniu sześciom członków TMZM odznaczenia resortowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Uroczyste wręczenie tych odznaczeń dokonane zostanie w stosownym czasie w bieżącym roku.
11. Wiceprezes Zbigniew Wicherski poinformował Zarząd o działaniach o charakterze marketingowo-promocyjnym i ich najważniejszych rezultatach:
- Wydano z inicjatywy Zbigniewa Wicherskiego folder TMZM obrazujący podstawowe informacje tekstowo-zdjęciowe o TMZM i zakresach przedmiotowo – podmiotowych działalności Towarzystwa, który służył będzie celom promocyjnym TMZM w kraju i za granicą.
- zakupiono torby reklamowe z logo TMZM
Zarząd przyjął z satysfakcją informację wiceprezesa Z. Wicherskiego.
12. Zarząd postanowił zamówić określoną ilość fotoalbumów wykonanych przez członka Zarządu – Romana Trojnackiego obrazujących działalność Towarzystwa w roku 2017, mają one m.in. służyć celom promocyjno-marketingowym Towarzystwa.

Janusz Chojeckifot. Roman Trojnacki, Zbigniew Wicherski


Podobne tematy:
- Zaproszenie na Autokarową wycieczkę TMZM na narty ZAKOPANE 23 - 25 luty 2018
- Zabawa taneczna TMZM ZAKOŃCZENIE 2017 ROKU
- Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis 2017
- II Rajd Rowerowy Szlakiem Mieleckich samolotów, 24 września 2016 r.

- Klub Środowisk Twórczych TMZM na Dniach Mielca 2017
- Wystawa Prac członków KŚT w Tarnobrzegu

- Popołudnie z malarstwem Stanisława Mityka
- Inspirujące VI Spotkania Lotniczych Pokoleń - Mielec 2016
- XV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018
- 8 dniowe Wczasy nad Morzem Bałtyckim, 19 sierpnia - 26 sierpnia 2017 r.
- Składki członkowskie TMZM na 2017 rok
  Copyright © 2006-2018 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII